Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky pro používání webového portálu www.transferline.eu (dále jen Obchodní podmínky, nebo OP) řidí právní vztahy, vznikající mezi Provozovatelem, Uživatelem a Poskytovatelem služeb, a také jejich práva a povinnosti, vznikající při využití služeb Operátora na webových stránkách www.transferline.eu.

II. Definice

Provozovatel – společnost Asistour Travel Agency s.r.o. (sídlo: Jateční 2121/6, 360 01 Karlovy Vary, Česká republika, IČO 19385285, vedená u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 43865), která poskytuje služby objednání dopravních služeb na webových stránkách www.transferline.eu

Servis - internetový servis Provozovatele, dostupný na internetové adrese www.transferline.eu, jehož prostřednictvím Provozovatel poskytuje Uživatelům možnost objednání dopravních služeb.

Uživatel - osoba, která v souladu s těmito podmínkami objednala dopravní služby.

Poskytovatel služeb – dopravce, který má veškeré nezbytné oprávnění, licence a registraci u příslušných místních úřadů pro poskytování dopravních služeb, zajišťující dopravní služby dle objednávek Provozovatele.

Smlouva o poskytování dopravních služeb – právní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jehož uzavření zprostředkoval Provozovatel.

III. Souhlas s podmínkami

1. Každý uživatel je povinen se před zahájením užívání služeb seznámit s těmito podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Obchodními podmínkami“, nebo fakticky tím, že uživatel začne používat jakoukoli ze služeb. Pokud uživatel s těmito podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb.

2. Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto podmínek. Změnu podmínek sdělí provozovatel uživateli.

IV. Uzavření smlouvy o poskytování dopravní služeb pomoci servisu a její plnění

1. Smluvní vztahy ohledně dporavních služeb vznikají výhradne mezi Uživatelem a Poskytovatelem služeb.

2. Smlouva o poskytování dopravních služeb se považuje za uzavženou v okamžik potvrzení Uživatelem jeho objednávky, vytvořené prostřednictvím Servisu Provozovatele, a uhrazením zálohové částky bankovní karty prostřednictvím platební brany na webových stránkách Provozovatele.

3. Po vytvoření objednávky dopravy obdrží Uživatel potvrzení přijetí objednávky na uvedenou e-mailovou adresu. Pro vyloučení pochybností se má za to, že vytvořením objednávky vyjadřuje Uživatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami, bezpodmínečně je akceptuje v plném rozsahu a zavazuje se je dodržovat.

4. Služba se považuje za rádně poskytnutou a smlouva o poskytování dopravní služeb za rádně splněnou v okamžik, kdy Poskytovatel služeb uskutečnil dopravu dle objednávky, vytvořené Uživatelem, nebo v okamžik odmítnutí Uživatele využit objednané služby, nebo v případě, pokud Uživatel nebo osoby, pro nichž služba byla objednána, se nedostavili na místo v čase, uvedeným v objednávce.

V. Cena služeb, platba, storno podmínky

1. Veškeré podstatné detaily smlouvy, včetně ceny dopravy, datumu, času a místa začátku a ukončení transferu, a také upřesnění počtu osob a druhu dopravního prostředku probíhá během vytvoření a odesílání Uživatelem objednávky na webových stránkách Provozovatele a jejiho následného potvrzení Provozovatelem jménem Poskytovatele služeb.

2. Zaplacením zálohy na webových stránkách Provozovatele vyjadřuje Uživatel svůj souhlas se všemi podmínkami a podstatnými detaily objednávky.

3. Minimální lhůta pro odesílání objednávky je 24 hodin před začátkem plénované dopravní služby. Časovým pásmem pro veškeré časy, které Uživatel zadává nebo vidí při vytvoření a zpracování objednávek na www.transferline.eu, je Středoevropský čas (CET nebo UTC+1).

4. V případě zrušení Uživatele objednávky služby dříve než 24 hodin pře jejím začátkem se Provozovatel zavazuje vrátit Uživateli 100% částky uhrazené zálohy. V případě zrušení objednávky ve lhůtě kratší než 24 hodin před jejím začátkem se zaplacená záloha nevrácí. Žádost o zrušení objednávky musí Uživatel poslat na e-mailovou adresu: info@transferline.eu

5. Přijetí Provozovatelem objednávky neznamená její automatické potvrzení. Objednávka se považuje za plně potvrzenou pouze po obdržení Uživatelem e-mailové zprávy o tom, že objednávka byla předána konkrétnímo Poskytovateli a jim potvrzena. Na dobu mezi odesíláním objednávky Uživatelem a jejím potvrzením Poskytovatele se částka zaplacené zálohy blokuje na bankovní kartě Uživatele. Po potvrzení objednávky konktrétním Poskytovatelem zaplacená záloha bude převedena z karty Uživatele ve prospěch Provozovatele. Pokud potvrdí Poskytovatel objednávky s jakýmikoli změnami, včetně změny ceny, má Uživatel právo s navrženými změnami nesouhlasit a celou objednávky bezplatně stornovat, přičemž zablokovaná cástka zálohy bude odblokována na kartě Uživatele.

VI. Vyloučení odpovědnosti

1. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že provozovatel neposkytuje ohledně poskytování dopravních služeb Poskytovatelem žádné záruky, a že je proto poskytování služeb spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním služeb.

2. Provozovatel neodpovídá za dodržení smlouvy o poskytování dopravních služeb mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

3. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která vznikne Uživateli, popř. Poskytovateli v souvislosti s poskytnutými dopravními službami.

4. Provozovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Provozovatel chrání osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Provozovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob. Provozovatel však nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých uživatelů a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušné databázi provozovatele a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit jakoukoli objednávku, i již potvzenou, bez udání důvodů, přitom bude zálohová částka (byla-li již zaplacena) vrácena Uživateli v plné výši.

6. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která vznikne Uživateli, popř. Poskytovateli v případě, že Uživatel při vytvoření objednávky zadá chybné nebo neuplné kontaktní údaje, popř. Jiné údaje, které podstatné ovlivňují možnost poskytnutí dopravních služeb (např., datum, čas, místo začátku nebo ukončení transferu, počet cestujících, přitomností mezi cestujícími dětí, apod.)

VII. Reklamační řád

1. Přpadné reklamace tykající se kvality poskytnutých dopravních služeb může Uživatel poslat ve 2-denní lhůtě po jejich ukončení na e-mailovou adresu: info@transferline.eu. V reklamaci musí Uživatel uvést všechny podstatné skutečnosti vzniklého problému a podrobnosti ohledně Poskytovatele služeb. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace Provozovatelem je 30 dní. Veškeré případné spory se budou řešit v souladu v platnou legislativou České republiky

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky, stejně jako i veškeré právní vztahy, které vznikají nebo mohou vzniknout v budoucnu v souvislosti se objednanými službami mezi Provozovatelem a Uživatelem, se řidí platnou legislativou České republiky.

2. Veškeré spory vzniklé na základě těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se službami, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

3. Pokud jakékoliv ustanovení těchto podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto podmínek. Provozovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

4. Toto znění podmínek nabývá účinnosti dne 01.06.2017

5. Nabytím účinnosti novějších podmínek pozbývají automaticky účinnosti podmínky s dřívějším datem účinnosti.